Articles by Bin Liu (9)

In situ FT-infrared investigation of CO or/and NO interaction with CuO/Ce0.67Zr0.33O2 catalysts

Lianjun Liu, Bin Liu, Lihui Dong, Jie Zhu, Haiqin Wan, Keqin Sun, Bin Zhao, Haiyang Zhu, Lin Dong and Yi Chen

Applied Catalysis B: Environmental 90 ( 3-4 ): 578 - 586 , 2009

A Complete Ranking Model for MCDA Based on Multi-Graded Dominance Relations

Rong Zhang, Sifeng Liu and Bin Liu

Information Technology Journal 9 ( 2 ): 325 - 330 , 2010

Study of Ima Software Dynamic Reconfiguration Based on Aadl

Yumei Wu, Weipeng Wang, Zhengwei Yu and Bin Liu

Information Technology Journal 12 ( 22 ): 6627 - 6630 , 2013

A Genomic Islet Mediates Flagellar Phase Variation in Escherichia coli Strains Carrying the Flagellin-Specifying Locus flk

Lu Feng, Bin Liu, Yanqun Liu, Yuli A. Ratiner, Bo Hu, Dan Li, Xiaolin Zong, Wei Xiong and Lei Wang

Journal of Bacteriology 190 ( 13 ): 4470 - 4477 , 2008

Characterization of Two β-1,3-Glucosyltransferases from Escherichia coli Serotypes O56 and O152

Inka Brockhausen, Bo Hu, Bin Liu, Kenneth Lau, Walter A. Szarek, Lei Wang and Lu Feng

Journal of Bacteriology 190 ( 14 ): 4922 - 4932 , 2008

Syntheses, structural determination, and binding studies of nine-coordinate (enH2)3[Tb(III(ttha)]2•11H2O and eight- coordinate (enH2)[Tb(III((pdta)(H2O)]2•8H2O

Jun Wang, Dan Li, Jingqun Gao, Bin Liu, Baoxin Wang, Dan Wang, Tingting Fan and Xiangdong Zhang

Journal of Coordination Chemistry 63 ( 21 ): 3792 - 3804 , 2010

A six-coordinate picrate cadmium(II) complex with a new V-shaped ligand 1,3-bis(1-ethylbenzimidazol-2-yl)-2-thiapropane: synthesis, crystal structure, and DNA-binding properties

Hui-Lu Wu, Kai-Tong Wang, Fan Kou, Fei Jia, Bin Liu, Jing-Kun Yuan and Ying Bai

Journal of Coordination Chemistry 64 ( 15 ): 2676 - 2687 , 2011

IPP5, a Novel Protein Inhibitor of Protein Phosphatase 1, Promotes G1/S Progression in a Thr-40-dependent Manner

Xiaojian Wang, Bin Liu, Nan Li, Hongzhe Li, Jianming Qiu, Yuanyuan Zhang and Xuetao Cao

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 18 ): 12076 - 12084 , 2008

Highly sensitive interfacial fluorescence sensing of deoxyribonucleic acid based on self-assembled multilayers

Xiangying Sun, Bin Liu, Ping Hu and Wenying Hu

Thin Solid Films 518 ( 15 ): 4437 - 4441 , 2010