Articles by Wei Li (40)

Genetic Diversity of Persian Wheat (Triticum turgidum ssp. carthlicum) Accessions by EST-SSR Markers

Ping-ping Zhuang, Qin-ce Ren, Wei Li and Guo-Yue Chen

American Journal of Biochemistry and Molecular Biology 1 ( 2 ): 223 - 230 , 2011

Effects of D- and L-Glucose and Mannitol on Retinal Capillary Cells: Inhibition by Nanomolar Aminoguanidine

Yongxin Yu, Wei Li, Barbara Wojciechowski, Alicia J. Jenkins and Timothy J. Lyons

American Journal of Pharmacology and Toxicology 2 ( 4 ): 148 - 158 , 2007

Biodiesel production from soybean oil catalyzed by multifunctionalized Ta2O5/SiO2-[H3PW12O40/R] (R = Me or Ph) hybrid catalyst

Leilei Xu, Wei Li, Jianglei Hu, Xia Yang and Yihang Guo

Applied Catalysis B: Environmental 90 ( 3-4 ): 587 - 594 , 2009

Molecular Classification of Members in LMW Glutenin Family of Wild Emmer Wheat (Triticum dicoccoides, AABB)

Li-Juan Yang, Ya-Xi Liu, Bi-Ling Xu, Wei Li and Guo-Yue Chen

Asian Journal of Biochemistry 6 ( 4 ): 322 - 336 , 2011

Variation of High-Molecular-Weight Glutenin Subunits and Gliadin in T.aestivum ssp. macha

Li-Juan Xiong, Wei Li, Yu-Ming Wei and You-Liang Zheng

Asian Journal of Biological Sciences 1 ( 1 ): 19 - 25 , 2008

Molecular Characterization of Waxy Gene in Aegilops tauschii

Wei Li, An-Jun Liu, Yu-Zhen Sheng, Guo-Yue Cheng, Zi-En Pu and Ya-Xi Liu

Asian Journal of Plant Sciences 12 ( 1 ): 34 - 39 , 2013

Spacecraft Attitude Estimation using Huber-based Kalman Filter

Wei Li, Meihong Liu, Deren Gong and Dengping Duan

Information Technology Journal 13 ( 6 ): 1234 - 1239 , 2014

Information Fusion in Motion Control of Underwater Vehicle

Xiao Liang, Wei Li and Weitong Fan

Information Technology Journal 12 ( 17 ): 4212 - 4217 , 2013

A File Sharing Method Based on P2P Small World Model

Qinsheng Du, Xiongfei Li and Wei Li

Information Technology Journal 12 ( 19 ): 5138 - 5142 , 2013

Application of Improved BP Algorithm Based on Numerical Optimization to Image Segmentation of Cucumbers

Erchao Li, Zhanming Li and Wei Li

Information Technology Journal 12 ( 21 ): 6181 - 6183 , 2013

Research on the Security of Virtual Network with Xen Platform

Hanqian Wu, Wei Li, Chuck Winer and Li Yao

Information Technology Journal 12 ( 23 ): 7774 - 7777 , 2013

Estrogen-like Properties of Quercetin Protect Rat Hippocampal Neurons by Estrogen Receptor Alpha

Liang J. Liu, Ming Zhong, Qian Wang, Fengping Wang, Li X. Shen and Wei Li

International Journal of Pharmacology 12 ( 5 ): 523 - 531 , 2016

Characterization and Quantification of Taxifolin Related Flavonoids in Larix olgensis Henry Var. koreana Nakai Extract Analysis and its Antioxidant Activity Assay

Shengxue Zhou, Ying Shao, Jinghui Fu, Lan Xiang, Yinan Zheng and Wei Li

International Journal of Pharmacology 14 ( 4 ): 534 - 545 , 2018

Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Analysis and Hepatoprotective Effect of Steamed Platycodi Radix on Acute Alcohol-induced Liver Injury

Li-Chun Zhao, Ying Liu, Zi Wang, Nong Tang, Jing Leng, Bing Zheng, Ying-Ying Liu and Wei Li

International Journal of Pharmacology 14 ( 7 ): 952 - 962 , 2018

Hepato-Protective Effect of Ginsenosides from the Fruits of Panax ginseng Against Acetaminophen-Induced Liver Damage in Mice

Ge Yang, Zi Wang, Shen Ren, Xiao-tong Yan, Xing-yue Xu, Jun-nan Hu, Yan Zhang and Wei Li

International Journal of Pharmacology 14 ( 8 ): 1107 - 1117 , 2018

Liver Protection Effect of Steamed Codonopsis lanceolata on Alcohol-induced Liver Injury in Mice and its Main Components by LC/MS Analysis

Shu-quan Xin, Zi Wang, Wei-Nan Hao, Xiao-Tong Yan, Qi Xu, Ying Liu, Wei Liu, Yan-Fei Li, Xin-Dian Li and Wei Li

International Journal of Pharmacology 15 ( 3 ): 394 - 402 , 2019

Protective Effect of Pueraria Flower in the Treatment of Osteoarthritis Rat by Attenuating Inflammatory Pathway

Lin Yuan, Wei Li, Xianquan Wang, Zhentao Man, Yixin Li and Shui Sun

International Journal of Pharmacology 15 ( 6 ): 766 - 771 , 2019

Ginsenoside Rk1 Induced Apoptosis in Ovarian Cancer SK-OV-3 Cells via ROS-Mediated Caspase Signaling Pathway

Mei-Ling Fan, Wen-Ya Su, Yong-Bo Liu, Jun-Nan Hu, Jing-Tian Zhang, Zi Wang, Si-Wen Zheng and Wei Li

International Journal of Pharmacology 18 ( 6 ): 1199 - 1209 , 2022

Expression and Distribution Pattern of Ghrelin in the Gastrointestinal Tract of Saanen Dairy Goat

Gaoshui Yu, Wenlong Zhang, Yong Huang, Li Ding, Wei Li, Zhaocai Li, Dan Xu, Feng Dong, Qian Du and Dewen Tong

Journal of Animal and Veterinary Advances 11 ( 24 ): 4585 - 4592 , 2012

The Proteomics Research in Bovine

Fang Wang, Wei Li, Yongli Qu, Jun Bao and Yuanhu Yin

Journal of Animal and Veterinary Advances 13 ( 3 ): 181 - 190 , 2014

Effects of Different Diets on Digestive Function of Bull Calves

Wei Li, Yongli Qu, Jun Bao, Fang Wang, Yuanhu Yin, Sujun Miao, Xihan Yin, Xue Yuan and Yunsheng Han

Journal of Animal and Veterinary Advances 12 ( 16 ): 1343 - 1351 , 2013

Cloning and Molecular Characterization of Nine α-gliadin Genes from Triticum turgidum ssp. paleocolchicum

Xing Chen, Wei Li, Yuming Wei, Guoyue Chen and Youliang Zheng

Journal of Biological Sciences 8 ( 3 ): 542 - 548 , 2008

Molecular Characterization of SSI Gene in Triticum L. and Aegilops tauschii

Wei Li, An-Jun Liu, Yu-Zhen Sheng, Zi-En Pu, Ya-Xi Liu and Guo-Yue Cheng

Journal of Biological Sciences 13 ( 6 ): 528 - 533 , 2013

Molecular Characterization of the Waxy Gene in Einkorn Wheat

Ya-Xi Liu, Wei Li, Yu-Ming Wei, Guo-Yue Chen and You-Liang Zheng

Journal of Plant Sciences 4 ( 4 ): 114 - 121 , 2009

Comparison of Three Typing Methods for Evaluating the Diversity of Pseudomonas fluorescens in the Rhizosphere

Qing Chen, Pengfei Qi, Renlin Xu, James T. Tambong, Zeinab R. Djama and Wei Li

Journal of Plant Sciences 6 ( 2 ): 52 - 65 , 2011

Evaluation of Grain Protein Content in Triticum turgidum ssp. turgidum Landraces from Southwest China

Wei Li, Yu-Ming Wei, Ze-Hong Yan and You-Liang Zheng

Journal of Plant Sciences 1 ( 4 ): 378 - 382 , 2006

Genetic Diversity of Null Alleles of Waxy Gene in Triticum L.

Wei Li, An-Jun Liu, Yu-Zhen Sheng, Guo-Yue Cheng, Zi-En Pu, Ya-Xi Liu and Li Kong

Journal of Plant Sciences 8 ( 1 ): 15 - 23 , 2013

Effect of boron doping in the carbon support on platinum nanoparticles and carbon corrosion

Chethan K. Acharya, Wei Li, Zhufang Liu, Gihan Kwon, C. Heath Turner, Alan M. Lane, David Nikles, Tonya Klein and Mark Weaver

Journal of Power Sources 192 ( 2 ): 324 - 329 , 2009

Borna Disease Virus P Protein Affects Neural Transmission through Interactions with Gamma-Aminobutyric Acid Receptor-Associated Protein

Guiqing Peng, Yan Yan, Chengliang Zhu, Shiqun Wang, Xiaohong Yan, Lili Lu, Wei Li, Jing Hu, Wei Wei, Yongxin Mu, Yanni Chen, Yong Feng, Rui Gong, Kailang Wu, Fengmin Zhang, Xiaolian Zhang, Ying Zhu and Jianguo Wu

Journal of Virology 82 ( 24 ): 12487 - 12497 , 2008

Transforming Growth Factor α (TGFα)-Stimulated Secretion of HSP90α: Using the Receptor LRP-1/CD91 To Promote Human Skin Cell Migration against a TGFβ-Rich Environment during Wound Healing

Chieh-Fang Cheng, Jianhua Fan, Mark Fedesco, Shengxi Guan, Yong Li, Balaji Bandyopadhyay, Alexandra M. Bright, Dalia Yerushalmi, Mengmeng Liang, Mei Chen, Yuan-Ping Han, David T. Woodley and Wei Li

Molecular and Cellular Biology 28 ( 10 ): 3344 - 3358 , 2008

Composition of Wheat Rhizosphere Antagonistic Bacteria and Wheat Sharp Eyespot as Affected by Rice Straw Mulching

Huai-Gu Chen, Qi-Guang Cao, Gui-Lin Xiong, Wei Li, Ai-Xiang Zhang, Han- Shou Yu and Jin-Sheng Wang

Pedosphere 20 ( 4 ): 505 - 514 , 2010

Neuropeptide S inhibits the acquisition and the expression of conditioned place preference to morphine in mice

Wei Li, Ya-Hu Gao, Min Chang, Ya-Li Peng, Jia Yao, Ren-Wen Han and Rui Wang

Peptides 30 ( 2 ): 234 - 240 , 2009

Central Neuropeptide S inhibits distal colonic transit through activation of central Neuropeptide S receptor in mice

Ren-Wen Han, Min Chang, Ya-Li Peng, Lian-yong Qiao, Xin-Qiang Yin, Wei Li and Rui Wang

Peptides 30 ( 7 ): 1313 - 1317 , 2009

In vivo and in vitro antiviral activity of five Tibetan medicinal plant extracts against herpes simplex virus type 2 infection

Chun-Jiang Zhang, Wei Li, Hong-Yu Li, Yu-Ling Wang, Tian Yun, Zheng-Peng Song, Yan Song and Xing-Wen Zhao

Pharmaceutical Biology 47 ( 7 ): 598 - 607 , 2009

Cardiac Restricted Overexpression of Kinase-dead Mammalian Target of Rapamycin (mTOR) Mutant Impairs the mTOR-mediated Signaling and Cardiac Function

Wei- Hua Shen, Zhuang Chen, Shu Shi, Hanying Chen, Wuqiang Zhu, Anne Penner, Guixue Bu, Wei Li, David W. Boyle, Michael Rubart, Loren J. Field, Robert Abraham, Edward A. Liechty and Weinian Shou

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 20 ): 13842 - 13849 , 2008

Characterization of Molecular Mechanisms Underlying Mutations in Dystrophic Epidermolysis Bullosa Using Site-directed Mutagenesis

David T. Woodley, Yingping Hou, Sabrina Martin, Wei Li and Mei Chen

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 26 ): 17838 - 17845 , 2008

The Heparin Binding Site of Protein C Inhibitor Is Protease-dependent

Wei Li and James A. Huntington

The Journal of Biological Chemistry 283 ( 51 ): 36039 - 36045 , 2008

Postnatal Development of Morphological Features and Vocalization of Rhinolophus pusillus

WEI Li, RU Bing-hua, ZHOU Ying-ying, SHAO Wei-wei, ZHANG Li-biao, HONG Tiyu, ZHOU Shan-yi and MA Jie

Zoological Research 30 ( 1 ): 91 - 98 , 2009

Characterization and comparison of the doppler compensation acoustic wave in Hipposideros armiger

WANG Xu-Zhong, HU Kai-Liang, WEI Li, XU Dong and ZHANG Li-Biao

Zoological Research 31 ( 6 ): 663 - 669 , 2010

Acoustic characteristics of the tiger frog, Hoplobatrachus rugulosus, during the breeding season

WEI Li, LIN Zhi-Hua, MA Xiao-Mei, ZHAO Li-Hua and MA Xiao-Hao

Zoological Research 32 ( 4 ): 456 - 460 , 2011